loader image

Amenajări şi construcţii hidrotehnice – Licenţă

Domeniul: INGINERIE CIVILĂ

Specializarea: Amenajări şi construcţii hidrotehnice


Planuri de învăţământ 2016-2020 - Amenajări şi construcţii hidrotehnice - 8 semestre

a) nivelul calificării universitare – inginer
b) forma de învăţământ – zi
c) durata studiilor – 8 semestre
d) diploma obţinută – Diplomă de licenţă

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă
51 credite la disciplinele fundamentale
124 credite la disciplinele de pregătire în domeniu
56 credite la disciplinele de specialitate
9 credite la disciplinele complementare
32 credite la discipline facultative

Elemente de identificare a calificării
Nivel de studiu: Licenţă
Domeniu fundamental: Ştiinţe inginereşti
Ramura de ştiinţă: Inginerie civila
Domeniu ierarhizare: Inginerie civilă şi management
Domeniu de studiu: Inginerie civilă şi instalaţii
Program de studiu: Amenajări şi construcţii hidrotehnice
Numărul total de credite: 240
Durată de studiu: 4 ani

Examenul de licență
Perioada de întocmire a lucrării de licență: semestrele 6 – 8.
Perioada de definitivare a lucrării de licență: 12.06.2020-30.06.2020
Perioada de susţinere a examenului de licenţă: 03.07.2020-09.07.2020

Obiectivele de formare specifice specializării
Programul de universitare de licenţă AMENAJĂRI ŞI CONSTRUCŢII HIDROTEHNICE pregăteşte specialişti de înaltă calificare, capabili să execute şi să conducă diverse activităţi in domeniul structurilor hidrotehnice. Ei se vor ocupa de supravegherea si execuţia structurilor construcţiilor aplicând cunoştinţele la realizarea de construcţii noi sau la modernizarea celor vechi în condiţii de maximă siguranţă şi eficienţă.

Obiective generale

 • comunicarea de informaţii, probleme şi soluţii de către specialişti în inginerie şi de educaţie continue; 
 • cunoaşterea tehnologiilor în continua schimbare, precum şi a noilor tehnici ca parte integranta a procesului de educaţie continuă şi de autoperfectionare;
 • cunoaşterea metodelor de calculul şi de proiectare a structurilor hidrotehnice şi hidroedilitare; 
 • utilizarea tehnologiei informaţiei pentru rezolvarea eficienta a problemelor; 
 • participarea la activităţi studenţeşti specifice şi la comunicări intre diferite specializări din domeniul ingineriei civile; 
 • conducerea proceselor specifice domeniului construcţiilor hidrotehnice; 
 • evaluarea în mod critic a unor raţionamente, ipoteze, concepte abstracte şi date pentru a crea propriile raţionamente, care să contribuie la soluţionarea unor probleme complexe dinir-un proces creativ;
 • susţinerea de comunicări ştiinţifice şi întocmirea rapoartelor tehnice de specialitate.

 Obiective specifice

 • înţelegerea şi aprofundarea principiilor trasării construcţiilor si întocmirii planurilor topografice, înţelegerea şi aprofundarea aparaturii si tehnicii măsurătorilor topografice;
 • aprofundarea metodelor de rezolvare numerica a unor probleme tehnice;
 • aprofundarea elementelor de baza si a metodelor modeme necesare redactării editării planşelor si detaliilor tehnice ale lucrărilor de construcţii hidrotehnice;
 • aprofundarea elementelor de baza, fizice si chimice, necesare înţelegerii fenomenelor si descrierii parametrilor specifici lucrărilor de construcţii hidrotehnice;
 • aprofundarea limbajului de specialitate si tehnic utilizat in documentaţiile editate in limbi străine; 
 • aprofundarea elementelor de baza din pedagogie, metodica predării si disciplinele socio-umaniste necesare in activitatea didactica preuniversîtara din domeniul tehnic;
 • aprofundarea elementelor de baza privind structurile construcţiilor hidrotehnice; 
 • aprofundarea elementelor de baza privind sistemele de irigaţii si drenaje; 
 • aprofundarea elementelor de baza privind combaterea inundaţiilor si regularizării cursurilor de apa; 
 • aprofundarea elementelor de baza privind protecţia si conservarea mediului înconjurător; 
 • aprofundarea elementelor de baza din hidrologie s! hidrogeologie; 
 • aprofundarea elementelor de baza privind instalaţiile in construcţii;
 • aprofundarea elementelor de baza privind construcţiile de lemn; 
 • aprofundarea elementelor de baza privind tehnologiile si utilajele speciaie in construcţii; 
 • aprofundarea principiilor de baza ale hidrostaticii si hidrodinamicii:
 • aprofundarea dementelor de baza privind construcţiile civile;
 • aprofundarea elementelor de baza privind gospodărirea resurselor de apa;
 • cunoaşterea factorilor care influenţează calitatea solului, dispersia substanţelor nutritive şi a poluanţilor in soi;
 • cunoştinţe necesare prelucrării unor informaţii de pe suporturi grafice a metodelor de calcul şi evaluare a riscului erozional;
 • cunoaşterea construcţiilor hidrotehnice şi a instalaţiilor anexe folosite pentru asigurarea folosinţelor de apa şi asigurarea măsurilor de protecţie a mediului;
 • cunoştinţe privind proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de pompare folosite în sistemele hidroameliorative şi de alimentare cu apă a centrelor populate; 
 • aprofundarea principiilor de baza pentru proiectarea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate; 
 • aprofundarea principiilor de baza pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu apa; 
 • aprofundarea organizării si conducerii lucrărilor de construcţii hidrotehnice;
 • aprofundarea elementelor de baza privind elaborarea documentaţiei economice privind execuţia lucrărilor de construcţii hidrotehnice.

 Competenţe profesionale

 • Recunoaşterea elementelor şi structurilor construcţiilor din domeniul ingineriei civile specific programului de studii absolvit;
 • Dimensionarea elementelor de construcţii din domeniul ingineriei civile specific programului de studii absolvit;
 • Proiectarea tehnologică şi economica pentru lucrări de execuţie, exploatare si întreţinere a construcţiilor din domeniul ingineriei civile specific programului de studii absolvit;
 • Organizarea şt conducerea procesului de execuţie, exploatare si întreţinere a amenajărilor si construcţiilor hidrotehnice;
 • Respectarea cerinţelor de siguranţă, funcţionalitate, confort şi durabilitate pentru amenajări şi construcţii hidrotehnice.

Competenţe transversale

 • Aplicarea srategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, pe principiile, normelor şi a valorilor codului de etică profesională; 
 • Aplicarea tehnicilor de munca eficientă în echipă mutidisciplinară pe diverse paliere ierahice Documentarea in limba română şi cel puţin într-o limbă străina, pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continua sii adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice.