loader image

Erasmus+

Extras din Regulamentul pentru deplasarea studentilor Erasmus outgoing din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi care urmează să efectueze stagii de studii la universitățile partenere din Uniunea Europeană.

Documente:

Nr.crt.Nume document
1Contract finaciar
2Ghidul Erasmus 2017
3Ghidul Erasmus în limba română
4Learning Agreement for studies
5Learning Agreement for traineeships
6Regulament Mobilităţi TUIASI

În prima jumătate a lunii Aprilie a fiecărui an universitar PRIIU/BRIIU va organiza un seminar pentru prezentarea programului Învățare pe Tot Parcursul Vieții – ERASMUS, la care vor fi invitați să participe cât mai mulți studenți/masteranzi/doctoranzi. La facultățile participante în program se vor distribui afişe şi fluturaşi pentru promovarea programului Erasmus.

În a doua jumătate a lunii Aprilie a anului academic în curs coordonatorii Erasmus pe facultăți organizează o întâlnire cu studenții candidați la granturi Erasmus, în care se prezintă în detaliu programul Erasmus, condițiile de desfăşurare, obligațiile studenților şi informații privind universitățile partenere. (Anexa nr. 1 – Condiții de eligibilitate şi selecție pentru studenții Erasmus).

După această etapă preliminară coordonatorii Erasmus pe facultăți organizează selecția studenților:

a) anunțarea competiției şi a termenului limită pentru depunerea dosarelor; Anunțarea datei, locația precum şi criteriile de selecție vor fi făcute publice pe pagina WEB a facultății cu cel puțin o lună înainte.
b) componența dosarelor de concurs:

 • cerere înscriere concurs selecție – (Anexa nr. 2); 
 • fişa de eligibilitate – (Anexa nr. 3); 
 • curriculum vitae; 
 • scrisoare de intenție; 
 • adeverință de student; 
 • certificat de competențe lingvistice.

c) Selecția studenților este făcută de Comisiile de Selecție propuse de facultăți şi aprobate de Consiliul de Administrație al TUIASI. Comisiile sunt alcătuite din 3 cadre didactice şi un student. După finalizarea selecției, coordonatorii Erasmus pe facultăți trimit la Biroul Relații Internaționale şi Imagine Universitară (BRIIU) următoarele documente:

 • procesul verbal întocmit în urma selecției,
 • tabelul cu studenții selecționați, cu specificarea granturilor alocate fiecărui student în parte şi în completare studenții rezervă
 • dosarele studenților din tabelul anterior.

Link-uri utile:

DEFINIȚII ŞI ABREVIERI

 • TUIASI – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
 • PRIIU – Prorectorat Relații Internaționale şi Imagine Universitară
 • BRIIU – Biroul de Relații Internaționale şi Imagine Universitară
 • LA – Learning Agreement – Contract de Studii
 • TA – Training Agreement and Quality Commitment – Contract de Plasament şi Angajament de Calitate S
 • MS – Student Mobility Study – Stagiu de Studiu
 • SMP – Student Mobility Placement – Stagiu de Plasament
 • AC – Arrival Certificate – Atestat de Sosire
 • CCA – Certificat of Course Attendance – Atestat de Participare la Cursuri
 • CSA – Certificat of Stage Attendance – Atestat de Participare în Stagiu
 • CTA – Certificat of Training Attendance – Atestat de Participare în Plasament
 • TR – Transcript of Records – Foaie Matricolă
 • TW – Transcript of Work – Fişă Rezultate
 • ANPCDEFP – Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formării Profesionale
 • UE – Uniunea Europeană

Acorduri active pe programul ERASMUS+ pentru perioada  2014-2021 pentru facultatea HGIM

1

Vienna Technical University

Austria

2014/2021

3 std. S (M) x 4 luni (cod 443/581), 1 c.d. x 2 sapt (cod 07.6)

www.tuwien.ac.at

2

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Austria

2014/2021

2 std. S (M,D) x 5 luni (cod 0521), 1 c.d. x 1 sapt. (cod 0521)

www.boku.ac.at

3

Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Italia

2014/2021

1 std. S (L,M) x 6 luni (cod 0712), 1 c.d. x 1 sapt. (cod 0712)

www.unimore.it

4

Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Italia

2014/2021

3 std. S (L, M,D) x 5 luni (cod 0521), c.d. x 15 zile(cod 0521)

www.unirc.it

5

University of Warmia and Mazuty

Polonia

2014/2021

24 std. S (L,M,D) x 5 luni (cod 0521), 8 std. P (L,M,D) x 3 luni, 3 c.d. x 7 zile (cod 0521)

www.uwm.edu.pl

6

Warsaw University of Life Sciences – SGCW -Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego

Polonia

2014/2021

3 std.(M)x1 semestru, cod (073, 053), 2 cdxmin.2 zile, 8 h, cod 07/05

www.sggw.pl/en/international-cooperation

7

Universidad A Coruna

Spania

2014/2021

2 std.S (M,D) x 10 luni (cod 529), 2 c.d x 1 sapt. (cod 529)

www.udc.es

8

University of Debrecen

Ungaria

2014/2021

2 std. S (L) x 5 luni (cod 052), 2 c.d. x 1 sapt.(cod 052)

www.marmara.edu.tr

9

Universidade de Lisboa

Portugalia

2014/2021

3 std. S (M) x 4 luni (cod 0532), 1 c.d. x 2 sapt (cod 0532)

https://www.ulisboa.pt/

Legendă:

 • L = licenta
 • S = studiu
 • M = master
 • P = plasament
 • D = doctorat