loader image

Master

Sesiunea septembrie 2021

 • Înscrierea candidaţilor: 6 – 21 septembrie  
 • Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu: 6 –21 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 23 septembrie
 • Depunere acte în original: 23 septembrie – 24 septembrie
 • Afișarea rezultatelor finale: 25  septembrie

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • cerere de inscriere, cu specificarea ordinii preferințelor pentru programele de master;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta şi diploma de finalizare a studiilor universitare (sau după caz, adeverință, pentru absolvenții promoției 2018), ambele în original; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatele de echivalare a diplomei de bacalaureat şi diplomei de finalizare a studiilor universitare eliberate de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; mai multe detalii se pot obţine la http://cnred.edu.ro
 • certificatul de naştere, în copie legalizată sau confirmată la înscriere;
 • copie după cartea de identitate;
 • dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.), în copie legalizată sau confirmată la înscriere;
 • adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară) în care trebuie să se specifice faptul ca „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase”.  Acolo unde este cazul, se va aduce avizul psihologic/psihiatric.
 • 2 fotografii color 3 x 4 cm;
 • un dosar plic.

Taxa inscriere : 100 lei

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX

COD FISCAL: 4701606OBIECTUL PLĂŢII /

DETALII  :  NUME SI PRENUME                                                        taxă de inscriere admitere – Facultatea de HGIM