loader image

Licență

Rezultate admitere septembrie 2022

Locuri libere sesiunea septembrie 2022

Înscrieri online – click aici

 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Sesiunea de vară: iulie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 4 – 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 24 iulie
 • Depunere contestații: 24 iulie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 25 – 27 iulie
 • Rezultate intermediare: 28 iulie
  Confirmare loc prin depunere acte în original: 29 – 30 iulie
 • Afişarea rezultatelor finale: 31 iulie
 • Confirmare loc prin depunere acte în original: 1 – 2 august

Sesiunea de toamnă: septembrie 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 5 – 16 septembrie
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 17 septembrie
 • Depunere contestații: 17 – 19 septembrie
 • Confirmare loc facultate prin depunere acte în original: 19 – 20 septembrie
 • Termen limită depunere acte în original: 22 septembrie
 • Afişarea rezultatelor finale: 23 septembrie

Candidatul are posibilitatea să se înscrie, cu o singură taxă şi un singur dosar, la specializările de la trei facultăţi ale Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în ordinea preferinţelor, urmând ca, în funcţie de opțiune și de media de admitere, să fie declarat admis la una dintre acestea.

Pentru a se înscrie la mai mult de trei facultăți, candidatul va plăti o taxă suplimentară.

       

Programele de studii pentru care se va organiza concursul de admitere, sesiunea iulie – septembrie 2021 sunt :

                Metoda de selecție : concurs de dosare

MA = MBac                                                 MA = media de admitere

                                                                                                                                                                        MBac = media la bacalaureat

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CONȚINE :

– cerere de înscriere (Formularul  PO.DID.05-F1);

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul; 

– certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;

– dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

– adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;

– adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

– adeverinţă din care să rezulte perioada de finanțare (pentru candidații care au mai fost studenți);

– diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);

– 2 fotografii color, 3 x 4 cm;

– foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat ;

– supliment de diploma, anexă la diploma de licență/inginer ;

– dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă.

Taxa de înscriere : 100 lei

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX

COD FISCAL: 4701606OBIECTUL PLĂŢII / DETALII  :  

NUME SI PRENUME                                                       

Detalii plata: taxă de inscriere admitere – Facultatea de HGIM

Sunt scutiti de taxa de inscriere :

– copiii personalului didactic  şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

– candidaţii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

– angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi;

-candidații care au obţinut premii la concursurile profesionale organizate in universitate (conform Anexei PO.DID.05-A2) ;

 Pentru situaţii speciale, Biroul Consiliului Facultăţii poate aproba reduceri sau scutiri de taxă de înscriere.