loader image

Licență

FACULTATEA DE HIDROTEHNICĂ, GEODEZIE ŞI INGINERIA MEDIULUI

 STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

SESIUNEA  SEPTEMBRIE  2020

  • Înscrierea candidaţilor: 7 – 18 septembrie
  • Afișarea rezultatelor: 21 septembrie
  • Termen limită depunere acte în original: 23 septembrie
  • Afișarea rezultatelor finale: 24 septembrie
  • Depunere acte în original: 21-23 septembrie
  • Luni – Miercuri : 8:30 – 15:30
  • IMPORTANT! Dosarele cu documente originale se depun la facultatea care a fost prima opțiune a candidatului, indiferent de rezultatul admiterii.

Pentru orice nelămuriri: Mobil / WhatsApp: 0728 455 077


        Admiterea în ciclul de studii universitare de licență se organizează pe universitate, cu distribuirea candidaților pe facultăți și domenii de studii, în ordinea descrescătoare a mediilor, în funcție de opțiuni.

        Candidații se vor înscrie cu o singură taxă și un sigur dosar de înscriere. În cererea de înscriere candidații vor menționa, în ordinea preferințelor opțiunile privind facultatea, domeniul, forma de învățământ, tipul subvenției (de la buget, cu taxă). Opțiunile nu se mai pot schimba decât prin retragerea dosarului, fără returnarea taxei de înscriere și depunerea unui noui dosar (reînscriere).

        Pentru sesiunile iulie și septembrie 2020, ca urmare a instituirii unor măsuri excepționale la nivel local și național, înscrierea candidaților se face online, cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea / transmiterea actelor în original.

Candidații admiși la mai multe universități vor depune opțiunea lor de a urma cursurile programului de studii universitare de licență din cadrul facultății noastre prin prezentarea actelor de studii în original până la termenele limită stabilite.

Candidatul admis este obligat să opteze în termenul stabilit prin depunerea diplomei în original pentru domeniul/programul de studii  la care dorește să fie finanțat de la buget, în caz contrar va fi declarat RESPINS.

Programele de studii pentru care se va organiza concursul de admitere, sesiunea iulie – septembrie 2020 sunt :

                Metoda de selecție : concurs de dosare

MA = MBac                                                 MA = media de admitere

                                                                                                                                                                        MBac = media la bacalaureat

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CONȚINE :

– cerere de înscriere (Formularul  PO.DID.05-F1);

– diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul; 

– certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;

– dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

– adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;

– adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

– adeverinţă din care să rezulte perioada de finanțare (pentru candidații care au mai fost studenți);

– diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);

– 2 fotografii color, 3 x 4 cm;

– foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat ;

– supliment de diploma, anexă la diploma de licență/inginer ;

– dovada achitării taxei de înscriere / dovada îndeplinirii condițiilor scutirii de taxă.

Taxa de înscriere : 100 lei

BENEFICIAR: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

COD IBAN: RO44TREZ40620F330500XXXX

COD FISCAL: 4701606OBIECTUL PLĂŢII / DETALII  :  

NUME SI PRENUME                                                       

Detalii plata: taxă de inscriere admitere – Facultatea de HGIM

Sunt scutiti de taxa de inscriere :

– copiii personalului didactic  şi didactic auxiliar în activitate sau pensionat;

– candidaţii orfani de ambii părinţi;

– candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

– angajaţii sau copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi;

-candidații care au obţinut premii la concursurile profesionale organizate in universitate (conform Anexei PO.DID.05-A2) ;

 Pentru situaţii speciale, Biroul Consiliului Facultăţii poate aproba reduceri sau scutiri de taxă de înscriere.