loader image

Misiune

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului face parte din structura Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi din anul 1962, o instituţie de stat, cu caracter non-profit, care promovează învăţământul şi cercetarea ca bunuri publice.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, a cărei misiune este să desfăşoare activităţi specifice – în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional – de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer către societate în domeniile fundamentale Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi urbanism, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare.

În crearea şi valorificarea inovatoare a cunoaşterii, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului îşi asumă:

 • rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile generaţii, de formare profesională prin studii de licenţă, de masterat şi de doctorat, stimulând gândirea şi creativitatea, care să asigure şanse reale în competiţia pe piaţa forţei de muncă. În acelaşi timp, facultatea se adresează întregii societăţi, în vederea educării şi instruirii permanente, în concordanţă cu evoluţia ştiinţei şi tehnologiei la nivel mondial;
 • desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora, cu rol de componente inseparabile de procesul instructiv – formativ, pentru a contribui la progresul tehnologic, economic şi social – cultural, în sensul dezvoltării durabile şi al evoluţiei către societatea cunoaşterii.

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului  pregătește ingineri pentru a presta activități tehnice de concepție și execuție în domeniile: Inginerie Civilă, Inginerie Geodezică și Ingineria Mediului.

Activitatea didactică este inseparabilă de activitatea de cercetare ştiinţifică, cu scopul de a permite facultății să contribuie activ la progresul general al societăţii şi la integrarea în spaţiul european al educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Obiective

Principalele obiective pentru realizarea misiunii facultății sunt:

 1. selectarea corpului didactic şi de cercetare ştiinţifică şi fundamentarea statutului acestuia pe baza principiului inseparabilităţii cercetării de activitatea didactică;
 2. crearea şi garantarea libertăţilor şi condiţiilor pentru ca studenţii din toate ciclurile de studii şi cercetătorii să-şi atingă obiectivele în materie de formare profesională şi culturală;
 3. încurajarea mobilităţii cadrelor didactice, cercetătorilor şi a studenţilor în alte universităţi, pe plan naţional şi internaţional, pentru documentare, pentru schimb reciproc de informaţii şi pentru dezvoltarea iniţiativelor ştiinţifice comune, aplicarea unei politici generale de echivalare a studiilor şi a unor titluri, cu păstrarea tradiţiilor şi a originilor istorice ale învăţământului din Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului;
 4. crearea unor parteneriate de colaborare cu mediul economic pentru a contribui la pregătirea studenților în materie de formare profesională;
 5. libertatea fiecărui membru al comunității academice de a-şi alege subiectele şi sursele de cercetare şi de studiu şi de a interpreta rezultatele cercetării; aceasta nu îl absolvă de obligaţia de a-şi argumenta cercetările faţă de comunitatea universitară şi nici de disponibilitatea/ receptivitatea în raport cu critica rezonabilă;
 6. exprimarea  liberă a opiniilor profesionale în spaţiul universitar şi în afara acestuia, fără să implice prin aceasta responsabilitatea sau numele facultății;
 7. iniţiaerea şi desfăşurarea unor colaborări ştiinţifice sau educaţionale, fără nici un fel de restricţii, în nume personal, cu membri ai altor comunităţi universitare sau ştiinţifice;
 8. creerea cadrului pentru un dialog permanent şi liber între personalul didactic, care posedă capacitatea de a transmite cunoaşterea, şi studenţii din toate ciclurile de studii sau cursanţii din cadrul programelor de formare continuă, care au dreptul, voinţa şi capacitatea de a şi-o însuşi;
 9. asigurarea dreptului studenților de liberă alegere a traseului de formare în privinţa cursurilor şi a programelor de studii, a disciplinelor opţionale şi adiţionale la programele din toate ciclurile de studii,
 10. participarea la constituirea de consorţii, cu alte facultăți sau unităţi de cercetare-dezvoltare, publice sau private.