loader image

Departamentul de Măsurători terestre şi cadastru

Departamentul de “Măsurători terestre şi cadastru”, prin organizarea programului de studii de licenţă “Măsurători terestre şi cadastru” şi a programului de masterat „Geomatică şi cartografie”, cât şi prin participarea la activitatea şcolii doctorale, are ca misiune de bază, educarea, instruirea şi calificarea profesională a studenţilor, corespunzător cerinţelor economice în continuă schimbare din mediul social.

Modernizarea planului de învăţământ, elaborat potrivit evoluţiei ştiinţifice şi tehnice din domeniu dar și de racordare la schemele de mobilitate şi la programele integrate de studiu din spațiul european, este o preocupare ce urmăreşte politica educaţională şi de cercetare a universităţii și permite desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.

Programul de studii universitare de licenţă Măsurători Terestre şi Cadastru se încadrează în domeniul de studii universitare de licenţă Inginerie Geodezică, domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti, cu un număr total de 240 credite de studiu transferabile. În urma evaluării comisiei de acreditare din anul universitar 2015-2016, programul de studii universitare de licenţă, Măsurători Terestre şi Cadastru, a primit calificativul de „încredere”, cu o cifră de şcolarizare de 100 studenţi la zi, buget şi taxă.

În anul universitar 2010-2011, programul de studii universitare de masterat Geomatică şi cartografie a fost acreditat ca masterat profesional, orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale, prin continuitatea şi aprofundarea studiului universitar de licenţă din domeniul ingineriei geodezice, Măsurători Terestre şi Cadastru, cu o cifră de şcolarizare de 25 studenţi la zi, buget şi taxă.

Din anul universitar 2019-2020, tipul masteratului a devenit de cercetare, capacitatea de școlarizare fiind stabilită la 50 studenţi la zi, buget şi taxă.

Funcţionarea acestor specializări este utilă pentru economia naţională, datorită atât necesităţii implementării directivelor europene pentru introducerea cadastrului sistematic şi informatizarea acestuia în vederea obţinerii unor evidenţe reale asupra patrimoniului funciar şi edilitar-imobiliar din România, cât şi în susţinerea unor ramuri inginereşti care se sprijină pe aportul măsurătorilor topo-geodezice şi a produselor sale derivate.

Absolvenții acumulează un volum suficient de cunoştinţe pentru a fi competitivi pe piaţa forţei de muncă, dobândind totodată competenţele şi abilităţile necesare profesiei, fapt asigurat prin corelarea disciplinelor introduse în planul de învăţământ cu cerinţele stabilite la nivel naţional şi european, în sensul adaptării comandamentelor unei societăți informaționale.