loader image

Laboratoare de cercetare

Activitatea de cercetare științifică

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului are ca misiune prioritară cercetarea științifică, pe care a desfășurat-o în toată perioada celor 50 de ani cu rezultate remarcabile.

Până în 1990, direcțiile de cercetare științifică au fost axate pe elaborarea de soluții pentru problemele proiectării, execuției, exploatarea lucrărilor hidrotehnice și hidroameliorative iar după 1990, centrul de greutate s-a mutat în domeniul protecției mediului (în special a solurilor și apelor) și dezvoltării durabile, ca și al modernizării amenajărilor hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare.

În perioada 1962- 1990 activitatea de cercetare din cadrul Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului s-a desfășurat plecând de la cerințele de integrare a învățământului cu cercetarea, proiectarea și producția. Această orientare este ilustrată de un număr mare de contracte cu unități de cercetare, proiectare și producție. În cadrul acestor contracte s-a achiziționat aparatură destinată cercetării, s-au realizat standuri și modele de studii, s-au echipat laboratoarele la nivelul exigențelor perioadei repective.

În activitatea de cercetare, au fost integrate, pe lângă cadre didactice și personal TESA, și studenții, în special cei din anii terminali.
Colective de cadre didactice și studenți au participat la proiectarea unor obiective de specialitate, la măsurători hidrometrice pentru perfecționarea debitmetriei sistemelor de irigații, măsurători topo în Delta Dunării, urmărirea tasărilor unor lucrări hidrotehnice (barajul Stânca- Costești).

O parte din activitățile de cercetare – proiectare a studenților s-a materializat prin proiectarea și realizarea instalațiilor, standurilor și modelelor cu care au fost dotate Hala- laborator, laboratoarele din clădirile și spațiile construite la Catedra de Hidroameliorații (actualmente Departamentul de Hidroameliorații și Protecția Mediului) în prioada 1970-1981 și la Catedra de Construcții Hidrotehnice (actualmente Departamentul Amenajări și Construcții Hidrotehnice) între anii 1981-1983.

De remarcat este și faptul că în această perioadă, Facultatea a participat prin studii și proiectare, dar și prin efectuarea de cercetări în cadrul mai multor câmpuri experimentale din lunca râului Prut iar rezultatele obținute au permis îmbunătățirea tehnologiilor de irigații, drenaje și ameliorarea solurilor din unitățile hidroameliorative ale acestei lunci.

După decembrie 1989, putem defini a doua etapă în evoluția activității de cercetare, în care se produc schimbări radicale privind condițiile de obținere a contractelor de cercetare științifică, sursele de finanțare, mecanismele de sprijinire a activității de cercetare.

În noile condiții socio-economice s-a pus pe primul plan creșterea performanței activității de cercetare științifică, ilustrată prin mai mulți indicatori.

Contractele de cercetare sunt efectuate pe bază de granturi finanțate de Banca Mondială și Guvernul României sau cu ajutorul partenerilor externi.

Temele granturilor realizate în Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului în ultimii ani, arătate în continuare, ilustrează orientarea spre realizarea cerințelor majore ale sectoarelor pentru care sunt pregătiți studenții Facultății:

•    Ameliorarea, conservarea și valorificarea solurilor degradate prin intervenția antropică în agroecosistemele din zonele colinare, pentru creșterea calității vieții și protecția mediului (director proiect conf.univ.dr.ing. Biali Gabriela)
•    Cercetări asupra curgerilor turbulente în medii poroase permeabile rigide (director proiect prof.univ.dr.ing. Bartha Iosif)
•    Cercetări asupra irigației din surse de apă subterană cu alimentare descentralizată (director proiect dr.ing. Toacă Daniel)
•    Cercetări privind monitoringul integrat al resurselor de apă pe bazine hidrografice (director proiect conf.univ.dr.ing. Crăciun Ioan)
•    Cercetări privind monitorizarea cantitativă şi calitativă a resurselor de apă în contextul dezvoltării durabile (director proiect prof.univ.dr.ing. Giurma Ion)
•    Cercetări privind reabilitarea și modernizarea sistemelor de irigații din bazinul hidrografic Prut, cu realizarea cerințelor de protecție a mediului și dezvoltare durabilă (director proiect prof.univ.dr.ing. Cismaru Corneliu)
•    Cercetări privind starea de siguranţă a unor amenajări hidrotehnice (director proiect ș.l.dr.ing. Cercel Petru)
•    Crearea unei baze de date georeferenţiate în Podişul Sucevei prin monitorizarea pe imagini digitale a terenurilor degradate, ca suport decizional în reabilitarea ecologică (director proiect conf.univ.dr.ing. Bofu Constantin)
•    Cuantificarea evoluției structurale a marilor baraje prin investigații numerice și instrumentale (director proiect prof.univ.dr.ing. Manolovici Mircea)
•    Detectarea satelitară a gradienţilor tehnici generaţi de schimbările climatice globale pe teritoriul României prin insule de căldură, inclusiv soluţii de atenuare a efectelor acestora (director proiect prof.univ.dr.ing. Giurma Ion)
•    Dezvoltare tehnologică vizând crearea și captarea surselor de apă subterană pentru irigații (director proiect prof.univ.dr.ing. Nițescu Eftimie)
•    Evaluarea calității terenurilor agricole folosind tehnica sistemelor informaționale geografice (director proiect conf.univ.dr.ing. Biali Gabriela)
•    Evaluarea efectelor amenajării luncii inferioare a Prutului pentru conservarea potenţialului genetic al resurselor naturale şi a biodiversităţii în vederea identificării unor soluţii de reabilitare a zonei (director proiect prof.univ.dr.ing. Giurma Ion)
•    Evaluarea influenţei schimbărilor climatice în gestionarea resurselor de apă (dr.ing. Giurma Raluca)
•    Impactul lacurilor de acumulare asupra mediului (ENVIROLAC)  (director proiect prof.univ.dr.ing. Giurma Ion)
•    Implementarea tehnicii sistemelor informaționale geografice în monitorizarea calității apelor de suprafață dintr-un bazin hidrografic (director proiect prof.univ.dr.ing. Popovici Nicolae Crăciun)
•    Laborator metrologic de încercare/etalonare a instrumentelor de măsură a debitului de apă rece şi caldă (director proiect conf.univ.dr.ing. Cotiușcă- Zaucă Dorin)
•    Model de atenuare pentru decontaminarea solului pe baza evaluării riscului (director proiect prof.univ.dr.ing. Stătescu Florian)
•    Noi metode pentru controlul calamitatilor naturale si antropice (director proiect conf.univ.dr.ing. Marcoie Nicolae)
•    Proiectarea şi implementarea fondului naţional de date digitale al îmbunătăţirilor funciare (FNDDIF). Studiul de fundamentare şi proiectare pilot pentru zona judeţului Iaşi. (director proiect conf.univ.dr.ing. Prepeliță Dan)
•    Promovarea şi sprijinirea comunităţii de cercetare din România pentru participarea la programul cadru 7 al Uniunii Europene (director proiect ing. Cuciureanu Nicoleta)
•    Realizarea bazei de date cartografice a hărţilor şi planurilor digitale pentru introducerea lucrărilor de cadastru urban (director proiect ș.l.dr.ing. Chirilă Constantin)
•    Studii și cercetări privind automatizarea sistemelor de irigații cu microhidroagregate (director proiect conf.univ.dr.ing. Prepeliță Dan)
•    Tehnici inovative de monitorizare a dinamicii caracteristicilor hidraulice ale solurilor, generate de schimbările climatice (director proiect prof.univ.dr.ing. Stătescu Florian)
•    Tehnici inovative de protecţie împotriva dezastrelor cauzate de schimbările climatice  (director proiect prof.univ.dr.ing. Giurma Ion)
•    Tehnologii avansate pentru monitorizarea şi managementul exploatărilor de resurse naturale din albiile râurilor (director proiect prof.univ.dr.ing. Popescu Ștefan)
•    Centru de cercetare in ingineria mediului pentru gestionarea riscului/ Acronim GRIM, director prof.dr.ing. Craciun Ioan.
•    Sistem energetic inteligent in arii protejate, director conf.dr.ing. Boariu Costel