loader image

Misiune & obiective

Departamentul de “Amenajări și Construcții Hidrotehnice”, prin organizarea programului de studii de licenţă „Amenajări și Construcții Hidrotehnice” şi a programului de masterat „Inginerie Hidrotehnică”, cât şi prin activitatea şcolii doctorale, are ca misiune de bază, educarea, instruirea şi calificarea profesională a studenţilor, corespunzător cerinţelor economice în continuă schimbare din mediul social. Evoluţia ştiinţei şi tehnologiei, ca şi cererile de pe piaţa muncii sunt permanent luate în consideraţie, în primul rând prin actualizarea planurilor de învăţământ precum şi prin modernizarea şi îmbunătăţirea bazei materiale, pentru asigurarea unui proces de învăţământ de calitate superioară, dar şi o implicare susţinută în activitatea de cercetare.

În cadrul programului de studii de licenţă „Amenajări și Construcții Hidrotehnice” se pregătesc specialişti în domeniu, capabili să execute lucrări de amenajari si construcții hidrotehnice, alimentari cu apă și canalizări, epurarea apelor uzate, gospodărirea apelor si activitati de intreținere, supraveghere si exploatare a lucrarilor hidrotehnice, la standarde recunoscute pe plan naţional şi european.
Obiective generale ale programului de licenţă sunt:
1.    Crearea si dezvoltarea abilităților privind culegerea, analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor din domeniul ingineriei civile.
2.    Elaborarea de studii şi rapoarte în domeniul ingineriei civile, ca bază pentru decizii şi demersuri concrete în soluţionarea problemelor inginereşti.
3.    Abordarea creativă şi inovatoare a cercetării ştiinţifice în domeniul ingineriei civile.
4.    Capacitatea de a evalua critic şi constructiv problemele inginereşti din domeniu.
5.    Capacitatea de iniţiativă şi conducere a unor proiecte inginereşti specifice domeniului geodezic şi de integrare eficientă în colective de lucru interdisciplinare.
6.    Înţelegerea influenţei activităţilor inginereşti asupra mediului social şi respectarea valorilor şi eticii profesionale.
7.    Abilitatea de comunicare elocventă, orală şi scrisă, în limbajul tehnic de specialitate, inclusiv într-o limbă străină.
8.    Utilizarea tehnologiilor informatice în rezolvarea problemelor inginereşti din domeniul geodezic.
9.    Preocuparea constantă de autoperfecţionare în domeniu şi asumarea responsabilităţii propriilor decizii şi acţiuni.

Principala resursă fară de care existența civilizatiei umane ar fi de neconceput o reprezintă apa. Necesitățile economiei mondiale privind această resursă cresc neîncetat iar gospodărirea resurselor de apă reprezintă o activitate ce necesită un număr crescând de specialiști în domeniu. În concordanță cu această realitate, inginerul absolvent al specializărilor coordonate de departamentul Amenajări și Construcții Hidrotehnice este nevoit să se specializeze în mod continuu într-un domeniu prioritar în care va trebui să colaboreze cu specialişti din multiple domenii pentru crearea unui sistem informaţional util societăţii.

Misiunea programului de masterat “Inginerie Hidrotehnică” este de a organiza activitati de educaţie si de cercetare  avansată in domeniul ştiinţe inginereşti, atât in context naţional cât şi internaţional, contribuind astfel la dezvoltarea intelectuală, profesională şi socială a individului si la progresul societatii romanesti.
Plecand de la aceasta misiune, devine evident faptul ca intreaga activitate trebuie orientata spre performanta pentru a creste competitivitatea institutiei atat la nivel national, cat si international.
Pentru crearea şi valorificarea cunoaşterii la standardele cele mai înalte de calitate, facultatea îşi asumă:
• rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile generaţii, de formare profesională prin studii de licenţă, de masterat, de doctorat şi postdoctorat, stimulând gândirea şi creativitatea, care să asigure şanse reale în competiţia pe piaţa forţei de muncă;
• desfăşurarea activităţii de cercetare, inovare şi transfer tehnologic, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora, componente inseparabile de procesul instructiv-formativ, care să contribuie la progresul tehnologic, economic şi social-cultural, în sensul dezvoltării durabile şi al evoluţiei către societatea cunoaşterii.

Misiunea programului de masterat „Inginerie Hidrotehnică” constă în formarea şi instruirea absolvenţilor de masterat din domeniul Inginerie Hidrotehnică, cu o pregătire temeinică în ariile de studiu ale geodeziei superioare, fotogrammetriei şi teledetecţiei, ale cartografiei digitale şi sistemelor informaţionale geografice, ale monitorizării sistemelor de mediu şi ale cadrului legislativ de creare a sistemelor geo – informaţionale.
Programul de studii universitare de masterat „Inginerie Hidrotehnică” pregăteşte specialişti de înaltă calificare, capabili să efectueze cercetări asupra teoriilor, conceptelor şi metodelor specifice programului, să le dezvolte, să le actualizeze şi să le interpreteze în situaţiile noi întâlnite în practică. Absolvenţii vor fi pregătiţi să creeze, să execute şi să conducă diverse activităţi in domeniul ingineriei geodezice sau în cadrul unor proiecte interdiscplinare.
Obiectivele generale ale programului de master „Inginerie Hidrotehnică” sunt:

• comunicarea de informaţii, probleme şi soluţii de către specialişti în inginerie şi în educaţie continuă; 
• cunoaşterea noilor metode și tehnologii în continua schimbare, precum şi a noilor tehnici ca parte integrantă a procesului de educaţie continuă şi de autoperfecţionare; 
• cunoaşterea metodelor moderne de calculul şi de proiectare a sistemelor hidrotehnice; 
• utilizarea metodelor numerice pentru simularea proceselor și rezolvarea problemelor specifice domeniului; 
• modelare matematica si experimentală; 
• dezvoltarea tehnicilor de monitorizare a factorilor hidro-meteorologici și hidrotehnice; 
• proiectarea elementelor de infrastructură și suprastructura în construcţii hidrotehnice; 
• cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor noi de colectare a datelor hidrometeorologice și fundamentarea solutiilor de crestere a sigurantei în exploatarea lucrărilor hidrotehnice; 
• participarea la proiecte inginereşti de specialitate individuale sau colective din domeniul hidrotehnic; 
• conceperea si conducerea proceselor specifice domeniului ingineriei hidrotehnice; 
• evaluarea unor raţionamente, ipoteze, concepte şi baze de date pentru soluţionarea unor probleme complexe din domeniul hidrotehnice; 
• susţinerea de comunicări ştiinţifice şi întocmirea rapoartelor tehnice de specialitate; 
• conceperea și gestionarea unor tehnici avansate în laborator şi în situ de modelare a factorilor hidrometeorologici; 
• elaborarea de modificări şi completări la reglementările tehnice. 

     Cererea sporită a absolvenţilor pentru continuarea studiilor în cadrul programului de master, este justificată fie din opţiunea de a accede în poziţia de a efectua lucrări profesionale independente sau de a prelua poziţii de conducere în afaceri şi administraţie, fie din dorinţa de a urma un doctorat într-o carieră ştiinţifică.