loader image

Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală – Licenţă

Domeniul: INGINERIE CIVILĂ

Specializarea: ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ


Planuri de învăţământ 2016-2020 - Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală - 8 semestre

a) nivelul calificării universitare – inginer
b) forma de învăţământ – zi
c) durata studiilor – 8 semestre
d) diploma obţinută – Diplomă de licenţă

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă
44 credite la disciplinele fundamentale
112 credite la disciplinele de pregătire în domeniu
75 credite la disciplinele de specialitate
9 credite la disciplinele complementare
42 credite la discipline facultative

Elemente de identificare a calificării
Nivel de studiu: Licenţă
Domeniu fundamental: Ştiinţe inginereşti
Ramura de ştiinţă: Inginerie civilă
Domeniu ierarhizare: Inginerie civilă și management
Domeniu de studiu: Ingineria civilă și instalații
Program de studiu: Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
Numărul total de credite: 240
Durată de studiu: 4 ani

Examenul de licență
Perioada de întocmire a lucrării de licență: semestrele 6 – 8.
Perioada de definitivare a lucrării de licență: 15.06.2020-03.07.2020
Perioada de susţinere a examenului de licenţă: 06.07.2020-12.07.2020

Obiectivele de formare specifice specializării
Programul de studii universitare de licenţă ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ pregăteşte specialişti de înaltă calificare, capabili să execute şi să conducă diverse activităţi în domeniul îmbunătăţirilor funciare. Ei se vor ocupa de supravegherea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare aplicând cunoştinţele la realizarea de construcţii noi sau la modernizarea celor vechi în condiţii de maximă siguranţă şi eficienţă.

Obiective generale

 • comunicarea de informaţii, probleme şi soluţii de către specialişti în inginerie şi de educaţie continuă;
 • cunoaşterea tehnologiilor în continuă schimbare, precum şi a noilor tehnici ca parte integrantă a procesului de educaţie continuă şi de autoperfecţionare;
 • cunoaşterea metodelor de calculul şi de proiectare a structurilor hidrotehnice şi hidroedilitare;
 • utilizarea tehnologiei informaţiei pentru rezolvarea eficientă a problemelor;
 • participarea la activitati studenţeşti specifice şi la comunicări între diferite specializari din domeniul ingineriei civile;
 • conducerea proceselor specifice domeniului îmbunătăţirilor funciare;
 • evaluarea în mod critic a unor raţionamente, ipoteze, concepte abstracte şi date pentru a crea propriile raţionamente, care să contribuie la soluţionarea unor probleme complexe dintr-un proces creativ;
 • susţinerea de comunicări ştiinţifice şi întocmirea rapoartelor tehnice de specialitate.

 Obiective specifice

 • înţelegerea şi aprofundarea principiilor trasarii constructiilor si intocmirii planurilor topografice, înţelegerea şi aprofundarea aparaturii si tehnicii masuratorilor topografice;
 • aprofundarea metodelor de rezolvare numerica a unor probleme tehnice;7
 • aprofundarea elementelor de baza si a metodelor moderne necesare redactarii/editarii planselor si detaliilor tehnice ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
 • aprofundarea elementelor de baza, fizice si chimice, necesare intelegerii fenomenelor si descrierii parametrilor specifici lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
 • aprofundarea limbajului de specialitate si tehnic utilizat in documentatiile editate in limbi straine;
 • aprofundarea elementelor de baza din pedagogie, metodica predarii si disciplinele socio-umaniste necesare in activitatea didactica preuniversitara din domeniul tehnic;
 • aprofundarea elementelor de baza privind lucrările hidroameliorative;
 • aprofundarea elementelor de baza privind sistemele de irigatii si drenaje;
 • aprofundarea elementelor de baza privind combaterea inundatiilor si regularizarii cursurilor de apa;
 • aprofundarea elementelor de baza privind protectia si conservarea mediului inconjurator;
 • aprofundarea elementelor de baza din hidrologie si hidrogeologie;
 • aprofundarea elementelor de baza privind instalatiile in constructii;
 • aprofundarea elementelor de baza privind constructiile de lemn;
 • aprofundarea elementelor de baza privind tehnologiile si utilajele speciale in constructii;
 • aprofundarea principiilor de baza ale hidrostaticii si hidrodinamicii;
 • aprofundarea elementelor de baza privind constructiile civile;
 • aprofundarea elementelor de baza privind gospodarirea resurselor de apa;
 • cunoaşterea factorilor care influenţează calitatea solului, dispersia substanţelor nutritive şi a poluanţilor în sol;
 • cunoştinţe necesare prelucrării unor informaţii de pe suporturi grafice a metodelor de calcul şi evaluare a riscului erozional;
 • cunoaşterea construcţiilor hidrotehnice şi a instalaţiilor anexe folosite pentru asigurarea folosinţelor de apă şi asigurarea măsurilor de protecţie a mediului;
 • cunoştinţe privind proiectarea şi exploatarea instalaţiilor de pompare folosite în sistemele hidroameliorative şi de alimentare cu apă a centrelor populate;
 • aprofundarea principiilor de baza pentru proiectarea sistemelor de canalizare;
 • aprofundarea principiilor de baza pentru proiectarea sistemelor de canalizare și staţiilor de epurare a apelor uzate;
 • aprofundarea principiilor de baza pentru proiectarea sistemelor de alimentare cu apa;
 • aprofundarea principiilor de baza privind tratarea apei potabile;
 • cunoştinţe privind strategiile si schemele de masuri pentru reabilitarea si readucerea in circuitul productive a unor suprafete de terenuri puternic degradate;
 • cunoştinţe privind refacerea şi protejarea peisajului natural, optimizarea structurii culturilor agricole, refacerea echilibrelor naturale privind circuitul apei şi al elementelor nutritive şi infestarea cu buruieni, boli şi dăunători;
 • înţelegerea şi aprofundarea tehnologiei de executie a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
 • aprofundarea notiunilor de baza privind exploatarea in siguranta a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;
 • principiile de dezvoltare a spaţiului rural şi de reorganizare funciară în perimetrele cu lucrări de îmbunătăţiri funciare;
 • proiectarea şi exploatarea lucrărilor, construcţiilor şi amenajărilor specifice spaţiului rural;
 • aprofundarea elementelor de baza privind elaborarea documentatiei economice privind executia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare.

 Competenţe profesionale

 • Recunoaşterea elementelor şi structurilor construcţiilor din domeniul ingineriei civile specific programului de studii absolvit;
 • Dimensionarea elementelor de construcţii din domeniul ingineriei civile specific programului de studii absolvit;
 • Proiectarea tehnologică şi economică pentru lucrări de execuţie, exploatare si intretinere a constructiilor din domeniul ingineriei civile specific programului de studii absolvit;
 • Organizarea şi conducerea procesului de execuţie, exploatare si intretinere a constructiilor de îmbunătăţiri funciare;
 • Respectarea de calitate conform reglementărilor în vigoare pentru îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală, aplicarea măsurilor privind dezvoltarea durabilă;

Competenţe transversale

 • Aplicarea strategiilor de muncă eficientă şi responsabilă, de punctualitate, seriozitate şi răspundere personală, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierahice;
 • Documentarea în limba română şi cel puţin într-o limbă străină, pentru dezvoltarea profesională şi personală, prin formare continuă şi adaptarea eficientă la noile descoperiri ştiinţifice.