loader image

Ingineria şi Protecţia mediului în Agricultură – Licenţă

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

Specializarea: Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură


Planuri de învăţământ 2016-2020 - Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură - 8 semestre

a) nivelul calificării universitare – inginer
b) forma de învăţământ – zi
c) durata studiilor – 8 semestre
d) diploma obţinută – Diplomă de licenţă

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă
43 credite la disciplinele fundamentale
113 credite la disciplinele de pregătire în domeniu
66 credite la disciplinele de specialitate
18 credite la disciplinele complementare
32 credite la discipline facultative

Elemente de identificare a calificării
Nivel de studiu: Licenţă
Domeniu fundamental: Ştiinţe inginereşti
Ramura de ştiinţă: Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management
Domeniu ierarhizare: Ingineria mediului
Domeniu de studiu: Ingineria mediului
Program de studiu: Ingineria și protecția mediului în agricultură
Numărul total de credite: 240
Durată de studiu: 4 ani

Examenul de licență
Perioada de întocmire a lucrării de licență: semestrele 6 – 8.
Perioada de definitivare a lucrării de licență: 15.06.2020-03.07.2020
Perioada de susţinere a examenului de licenţă: 06.07.2020-12.07.2020

Obiectivele de formare specifice specializării
Programul de studii universitare de licenţă INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN AGRICULTURĂ pregăteşte specialişti de înaltă calificare, capabili să desfăşoare activităţi de concepţie, proiectare, execuţie şi exploatare pe trei direcţii principale: protecţia şi conservarea resurselor de sol, protecţia şi conservarea resurselor de apă, dezvoltare rurală şi susţinerea unei agriculturi ecologice.

Obiective generale

 • cunoaşterea tehnologiilor în continuă schimbare, precum şi a noilor tehnici ca parte integrantă a procesului de educaţie continuă şi de autoperfecţionare;
 • cunoaşterea metodelor de calculul şi de proiectare a sistemelor ecologice;
 • dezvoltarea tehnicilor de monitorizare a factorilor hidro-meteorologici si întocmirea bazelor de date necesare furnizării parametrilor de proiectare;
 • utilizarea tehnologiei informaţiei pentru rezolvarea eficientă a problemelor; 
 • cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor noi de colectare a datelor hidrometeorologice;
 • evaluarea în mod critic a unor raţionamente, ipoteze, concepte abstracte şi date pentru a crea propriile raţionamente, care să contribuie la soluţionarea unor probleme complexe dintr-un proces creativ;
 • conceperea si gestionarea unor tehnici avansate în laborator şi in situ de modelare a factorilor hidrometeorologici;
 • evaluarea unor raţionamente, ipoteze, concepte şi baze de date pentru soluţionarea unor probleme complexe din domeniul ingineriei mediului;

 Obiective specifice

 • înţelegerea şi aprofundarea întocmirii planurilor topografice si de situatie;
 • aprofundarea elementelor de bază specifice lucrărilor de ingineria mediului;
 • aprofundarea elementelor de baza din hidrologie si hidrogeologie;
 • aprofundarea elementelor ale Sistemelor Informaţionale Geografice GIS utilizate în ingineria mediului;
 • aprofundarea elementelor de baza privind gospodărirea resurselor de apa si evaluarea riscului erozional;
 • cunoaşterea proceselor din sol, a proprietăţilor şi însuşirilor solurilor si evaluarea calităţii solului;
 • cunoaşterea factorilor care influenţează calitatea solului, dispersia substanţelor nutritive şi a poluanţilor în sol;
 • înţelegerea şi aprofundarea tehnologiei de execuţie a lucrărilor de ingineria mediului;
 • aprofundarea principiilor de baza pentru proiectarea sistemelor de canalizare si alimentare cu apa;
 • aprofundarea principiilor de baza pentru proiectarea staţiilor de epurare a apelor uzate;
 • cunoştinţe privind refacerea şi protejarea peisajului natural, optimizarea structurii culturilor agricole;
 • refacerea echilibrelor naturale privind circuitul apei şi al elementelor nutritive şi infestarea cu buruieni, boli şi dăunători;
 • cunoaşterea legislaţiei privind implementarea directivelor cadru pentru apa ale Uniunii Europene.

 Competenţe profesionale

 • Explicarea mecanismelor proceselor si efectelor de origine antropica sau naturala care determina si influenteaza poluarea mediului;
 • gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabila; 
 • Analiza măsurilor de protecţie a mediului şi elaborarea solutiilor tehnice pentru prevenirea, diminuarea si eliminarea fenomenelor de poluare si pentru utilizarea optima a resurselor naturale; 
 • Aplicarea normelor legale si a celor mai bune tehnici disponibile (bat) pentru prevenirea si diminuarea impactului activitatilor umane asupra mediului; 
 • Coordonarea activitatilor si proceselor tehnologice pe baza procedurilor tehnice in vigoare; 
 • Cooperarea cu institutiile care au responsabilitati in domeniul monitorizarii si managementului de mediu;

Competenţe transversale

 • Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea responsabilitatilor pentru deciziile luate si a riscurilor aferente; 
 • Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;
 • Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba romana, cat si intr-o limba de circulaţie internationala.