loader image

Istoric

Din punct de vedere istoric, se consideră că, bazele învăţământului tehnic – ingineresc în limba română s-au fondat la Iaşi, prin aportul adus de  marele întemeietor de şcoală şi cultură românească, Gheorghe Asachi. Contribuția sa esențială își găsește expresia în hrisovul domnesc din 15 noiembrie 1813, prin care a fost înfiinţată Şcoala de Hotărnicie şi Inginerie de la Academia Domnească din Iaşi. Prima clasă de ingineri hotarnici a cuprins 32 de cursanți, care și-au susținut examenul de finalizare a studiilor în data de 12 iunie 1818. Festivitatea de absolvire a fost însoțită de o expoziție de planuri topografice, proiecte de arhitectură și fortificații, realizate de către absolvenții școlii, reprezentând la acea vreme ”primul triumf al instrucțiunii în limba naționalăˮ (Gheorghe Asachi).

În anul 1818, în Bucureşti, Gheorghe Lazăr înfiinţează la mănăstirea Sfântul Sava, Școala Academiciască pentru Ştiinţele Folozofeşti şi Matematiceşti, în care au fost pregătiţi primii ingineri hotarnici munteni.

După Unirea Principatelor Române s-a înfiinţat Universitatea din Iaşi, unde în cadrul Facultăţii de Știinţe s-au predat, la anii I-III, cursuri de Topografie, Astronomie şi Geodezie teoretică.

În anul 1920 s-a înfiinţat Politehnica Bucureşti (prin transformarea Şcolii Naţionale de Poduri şi Şosele), unde s-au predat disciplinele de Topografie şi Geodezie (cu elemente de Fotogrammetrie) la secţiile de Construcţii, Mine şi Silvicultură, care permiteau dreptul de obţinere a diplomei de inginer cadastral.

rin continuarea tradiţiei la Iaşi, odată cu reforma învăţământului din anul 1948, s-a inaugurat Institutul de Măsurători Terestre, prima  şcoală din ţara noastră care a pregătit specialişti cu studii superioare pentru domeniul topografiei, geodeziei, fotogrammetriei şi cartografiei.

În anul 1951, Institutul de Măsurători Terestre a fost transferat la Galaţi ca Facultate de Măsurători Terestre, denumire sub care a funcţionat până în anul 1952, când şi-a schimbat denumirea în Facultatea  de Geodezie Galaţi. Aici, a funcţionat în cadrul nou înfiinţatului Institut Agronomic din Galaţi, cu două facultăţi: de Geodezie şi de Îmbunătăţiri Funciare, până în toamna anului 1959, când se mută înapoi la Iaşi în cadrul Institutului Agronomic, ca Facultate de Îmbunătăţiri Funciare şi Organizarea Teritoriului.

În cadrul acestei facultăţi, funcţionau două specialităţi: Îmbunătăţiri Funciare şi Măsurători Terestre şi Organizarea Teritoriului. Trebuie menţionat, că în anul 1955, o parte a studenţilor specializării de Geodezie din Galaţi s-au mutat la Bucureşti, în noua secţie de Geodezie a Facultăţii de Drumuri şi Poduri, facultate care a devenit ulterior Facultatea de Căi ferate, Drumuri şi Poduri, apoi, Facultatea de Hidrotehnică, Drumuri şi Căi ferate şi, mai târziu, Facultatea de Căi ferate, Drumuri, Poduri și Geodezie, în cadrul Institutului de Construcţii Bucureşti. Studenţii rămaşi şi-au continuat studiile la Galaţi, şi din 1959, la Iaşi. În anul 1962, ultimele generaţii ale secţiei de Măsurători Terestre de la Iaşi au fost mutate la Bucureşti, unde funcţiona din anul 1955, secţia de Geodezie în cadrul Facultăţii de Hidrotehnică, Drumuri şi Căi ferate.

În anul 1962, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare de la Institutul Agronomic Iaşi s-a mutat la Institutul Politehnic Iaşi, funcţionând sub denumirea de Facultatea de Hidrotehnică, împreună cu specializarea de Construcţii Hidrotehnice, care se înfiinţase cu un an înainte.

Între anii 1962-1990, învățământul geodezic la Iaşi a fost desfiinţat şi a rămas în funcţiune doar secţia şi apoi Facultatea de Geodezie din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

Începând cu 1 octombrie 1990, din iniţiativa unor importanţi reprezentanţi ieşeni ai specializării (prof. univ. dr. ing. Gh. Gavrilov, prof. univ. dr. ing. Gh. Nistor, prof. univ. dr. ing. E. Niţescu, prof. univ. dr. ing. V. Moca), cu sprijinul unor cadre didactice susţinătoare, recrutate din cadrul Facultăţii de Hidrotehnică şi al unor specialişti din producţie, s-a reînfiinţat la Iaşi învățământul geodezic în Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Hidrotehnică, cu specializarea de Cadastru. Din anul 2005, denumirea specializării devine Măsurători Terestre şi Cadastru, iar din anul 2006, profilul geodezic se regăsește și în titulatura facultății, care devine Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului.

De asemenea, între anii 2000-2006, a funcţionat la Chişinău, în Republica Moldova, Facultatea Transfrontalieră de Inginerie, extensie a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi la Universitatea Tehnică a Moldovei – Chişinău. Această facultate, cu două specializări, de Cadastru şi de Inginerie Economică, a avut câte trei promoţii de ingineri. La secţia de Cadastru au activat în această perioadă şi specialişti din cadrul Facultăţii de Geodezie Bucureşti.

Această facultate a fost condusă şi coordonată de către cadrele didactice ale specializării de Cadastru de la Iaşi, împreună cu colegii de la Facultatea de Electrotehnică. În momentul desfiinţării, prin nesemnarea ulterioară a Protocolului de Colaborare de către Guvernul Moldovei, generaţiile rămase au continuat studiile la secţia de Cadastru de la Iaşi.

În cadrul domeniului de inginerie geodezică s-au organizat suplimentar, cursuri de perfecționare postuniversitară în specializarea de Cadastru, geodezie, topografie și cartografie, respectiv, Sisteme Informaționale Geografice – utilizarea software-ului GIS Autodesk MAP R5.

Din anul 2011, în domeniul ingineriei geodezice, funcționează programul de masterat ”Geomatică și Cartografie”. Studiile doctorale se desfășoară în cadrul Departamentului „Şcoli Doctorale”, înfiinţat în anul 2005 la nivel de universitate, care are în subordine Școala Doctorală de la nivelul facultăţii, în domeniul Inginerie Civilă. În perioada 2008 – 2012 s-au derulat mai multe proiecte doctorale POS-DRU, “Burse  doctorale – O investiție în inteligență (BRAIN)”, “Studii doctorale pentru performanţe europene în cercetare şi inovare (CUANTUMDOC)”, ”Burse doctorale pentru performanță în cercetare la nivel european (EURODOC)”. În ultimii ani au fost demarate și proiecte Postdoctorale „Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în aria europeană de cercetare (PERFORM-ERA)”.

Dinamica dezvoltării învățământului geodezic la Iași este una ascendentă, cu deschidere către valorile științifice europene, având la bază o tradiție remarcabilă de cel puțin două secole, unică în peisajul academic național.