loader image

Domeniul Inginerie Geodezică – Licenţă

Specializarea: MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU


Planuri de învăţământ 2016-2020 - Măsurători Terestre şi Cadastru - 8 semestre
Planuri de învăţământ 2015-2019 - Măsurători Terestre şi Cadastru - 8 semestre

a) nivelul calificării universitare – inginer
b) forma de învăţământ – zi
c) durata studiilor – 8 semestre
d) diploma obţinută – Diplomă de licenţă

Cerinţe pentru obţinerea diplomei de licenţă
a) acumularea a 240 de credite de la disciplinele impuse şi de la cele opţionale;
b) obţinerea creditelor prevăzute pentru examenul de licenţă (10 credite);

Elemente de identificare a calificării
Nivel de studiu: Licenţă
Domeniu fundamental: Ştiinţe inginereşti
Ramura de ştiinţă: Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze
Domeniu ierarhizare: Inginerie geologică, Inginerie geodezică
Domeniu de studiu: Inginerie geodezică
Program de studiu: Măsurători terestre şi cadastru
Numărul total de credite: 240
Durată de studiu: 4 ani

Examenul de licență
Perioada de întocmire a lucrării de licență: semestrele 7 – 8.
Perioada de definitivare a lucrării de licență: 2 săptămâni, după sesiunea 8.
Perioada de susţinere a examenului de licenţă: 5 zile – luna iulie.

Obiectivele de formare specifice specializării
Misiunea didactică pentru programul de studii universitare de licenţă “Măsurători terestre şi cadastru” constă în educarea,instruirea şi calificarea profesională a studenţilor, corespunzător cerinţelor economice în continuă schimbare din mediul social. În cadrul programului de studii se pregătesc specialişti în domeniu, capabili să execute lucrări specifice cadastrului şi măsurătorilor terestre în general, incluzând aici elemente de proiectare şi realizare a reţelelor geodezice, a operaţiunilor topografice, fotogrammetrice şi cartografice, a constituirii şi exploatării unui sistem informaţional al teritoriului, a urmăririi comportării în timp a unor obiective inginereşti.

Obiective generale

 • Culegerea, analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor din domeniul ingineriei geodezice.
 • Elaborarea de studii şi rapoarte în domeniul ingineriei geodezice, ca bază pentru decizii şi demersuri concrete în soluţionarea problemelor inginereşti. 
 • Abordarea creativă şi inovatoare a cercetării ştiinţifice în domeniul ingineriei geodezice.
 • Capacitatea de a evalua critic şi constructiv problemele inginereşti din domeniul geodezic.
 • Capacitatea de iniţiativă şi conducere a unor proiecte inginereşti specifice domeniului geodezic şi de integrare eficientă în colective de lucru interdisciplinare.
 • Înţelegerea influenţei activităţilor inginereşti asupra mediului social şi respectarea valorilor şi eticii profesionale.
 • Abilitatea de comunicare elocventă, orală şi scrisă, în limbajul tehnic de specialitate, inclusiv într-o limbă străină.
 • Utilizarea tehnologiilor informatice în rezolvarea problemelor inginereşti din domeniul geodezic.
 • Preocuparea constantă de autoperfecţionare în domeniu şi asumarea responsabilităţii propriilor decizii şi acţiuni.

 Obiective specifice

 • Concepţia şi realizarea unor proiecte de execuţie a reţelelor geodezice prin intermediul tehnologiilor satelitare şi terestre.
 • Cunoaşterea fluxului tehnologic în prelucrarea datelor provenite pe cale fotogrammetrică sau satelitară şi interpretarea informaţiilor obţinute.
 • Realizarea de măsurători topo-geodezice cu scopul întocmirii planurilor topografice ale unor obiective şi a documentaţiilor cadastrale pentru proprietăţile imobiliare.
 • Trasarea pe teren a proiectelor de construcţii de orice tip şi a urmăririi comportării în timp a acestora.
 • Evaluarea terenurilor şi construcţiilor, conform normativelor şi legislaţiei în vigoare.
 • Concepţia şi exploatarea unei aplicaţii într-un Sistem Informaţional Geografic, pentru un teritoriu administrativ cadastral.

 Competenţe profesionale

 • Proiectarea şi realizarea de reţele geodezice spaţiale pentru ridicări topografice, cadastrale şi alte lucrări inginereşti.
 • Efectuarea de ridicări topografice specifice, necesare elaborării de planuri și hărți topografice și tematice.
 • Ridicarea reţelelor tehnico – edilitare prin efectuarea măsurătorilor unghiulare, de distanţe, de diferenţe de nivel, în scopuri geodezice şi reducerea acestora la suprafaţa de referinţă.
 • Aplicarea pe teren a proiectelor de urbanism și amenajarea teritoriului, construcţii civile şi industriale, căi de comunicaţie și lucrări de artă, construcţii hidrotehnice și îmbunătăţiri funciare etc.
 • Determinarea deplasărilor şi deformaţiilor construcţiilor şi terenurilor.
 • Realizarea de sisteme informaţionale în cadastru şi în domeniile de specialitate, precum și utilizarea lor pentru lucrări de publicitate imobiliară și pentru evaluarea proprietăţii imobiliare.

Competenţe transversale

 • Soluționarea eficientă a situațiilor problemă cu grad mediu de dificultate, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională și promovarea unei atitudini responsabile faţă de domeniul ingineriei geodezice.
 • Aplicarea eficientă a tehnicilor de comunicare şi de relaţionare la nivel organizaţional sau de grup profesional, în condiţiile asumării de roluri specifice diferitelor niveluri ierarhice.
 • Autoevaluarea nevoii de formare profesională, de evoluţie în profesie, de dezvoltare a competențelor dobândite şi de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice.