loader image

Activități BE SMART

A4. Activități de îndrumare și sprijin pentru studenți (tutorat)

A5. Activități remediale

A6. Dezvoltare personala si socio-emotionala

A8. Consiliere profesională și orientare în carieră

A1. Managementul activităților

Echipa de management este formată din director grant, responsabil financiar, specialist resurse umane-salarizare, specialist resurse umane – personal și expert achiziții.

Directorul de grant planifică, supervizează, monitorizează și evaluează realizarea activităților din cadrul proiectului. De asemenea acesta gestionează echipa de proiect și asigură executarea la timp a activităților proiectului și monitorizează indicatorii de rezultat.

Responsabilul financiar asigură managementul financiar al proiectului, respectarea procedurilor financiare,îndeplinește sarcini privind efectuarea plăților și elaborarează raportul de cheltuieli, colaborând cu Directorul de Grant în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului.

Specialistul resurse umane – salarizare realizează evidența salariaților din cadrul proiectului, calculează salariile membrilor echipei de proiectși întocmește formele necesare pentru salarizare.

Specialistul resurse umane – personal asigură întocmirea contractelor individuale de muncă, înscrierea în REVISAL, semnarea și arhivarea acestora și întocmește situații cu personalul angajat în cadrul proiectului.

Expertul în achiziții organizează și planifică activitățile de achiziții, aplică legislația în vigoare privind achizițiile publice și derulează procedurile specifice de achiziție publică.

Resurse umane: director grant, responsabil financiar, specialist resurse umane-salarizare, specialist resurse umane – personal și expert achiziții.

Activitate în concordanță cu obiectivele specifice: OS1,OS2,OS3,OS4, OS5.

A2. Dotare

Vor fi planificate și organizate activitățile proiectului și anume: programele remediale, activitățile de îndrumare și de sprijin, activitățile de orientare în carieră și dezvoltare personală, activitățile de coaching, workshop-urile în domeniul ingineriei civile, vizitele de lucru, atelierele de lucru, activitățile de promovare, sesiunile de lansare/închidere.

Vor fi achiziționate bunurile și mijloacele fixe necesare bunei desfășurări a proiectului.

Se va elabora regulamentul de desfășurare a activităților programului. De asemenea va fi definitivat programul activităților cu precizarea intervalelor orare, a spațiilor unde se vor desfășura activitățile și a persoanelor responsabile, precum și semnalizarea sălilor cu elementele de identitate vizuală a proiectului.

Va avea loc selecția studenților care vor beneficia de activitățile proiectului planificate pentru anul universitar respectiv. În cadrul selecției se vor respecta principiile transparenței, nediscriminării, al egalității de gen și de șanse. Verificarea și certificarea apartenenței studenților din grup țintă la categoria celor aflați în situații de risc se va realiza de către echipa de implementare, conform criteriilor prezentate la punctul C3.

Activitate în concordanță cu obiectivul specific: OS1.

A3. Campanie de conștientizare

Conștienți fiind de importanța acestei activități în succesul proiectului, echipa de sub-proiect a prevăzut o amplă campanie de conștientizare adresată studenților din grupul țintă.

Temele abordate în cadrul acesteia vor include explicarea importanței pregătirii universitare în formarea profesională, a oportunităților oferite de HGIM și a maximizării șanselor de succes pe piața muncii prin finalizarea studiilor universitare. O atenție deosebită va fi acordată dificultăților de adaptare la mediul universitar și motivării personale a studenților anului I.

Campania intitulată ”Educația creează Viitorul!” va cuprinde acțiuni organizate în cadrul diferitelor manifestări organizate de HGIM sau TUIasi, o secțiune special dedicată proiectului pe pagina oficială web a HGIM, 2 campanii de mailing destinate studenților grupului țintă, anunțuri referitoare la avantajele înscrierii în grupul țintă distribuite pe grupurile de discuții ale acestora.

Subiectele abordate în cadrul campaniei de conștientizare împreună cu informații utile pentru studenții de anul I (referitoare la modul de organizare a anului universitar, locațiile de desfășurare a activităților didactice, prezentarea campusului universitar) vor fi incluse într-un ghid al „bobocilor” cu rolul de a le facilita acomodarea în mediul universitar.

În sprijinul campaniei media și non-media de mai sus vor fi realizate materiale de informare care vor fi expuse în zonele de trafic intens pentru studenți (facultate, cantină, cămin). Astfel, la începutul fiecărui an de proiect vor fi editate și tipărite: 100 afișe A3 color, 100 de ghiduri pentru studenți, personalizate cu datele de identificare ale proiectului.

Doar în primul an de proiect va fi realizat un banner de dimensiuni mari care va fi expus pe fațada HGIM precum și două  roll-up-uri. Pentru eficientizarea activității vor fi implicați studenți care să participe activ la distribuție, afișarea și expunerea materialelor.

Machetele și textele pentru toate materialele din cadrul campaniei, partea grafică, conceptul și designul acestora vor fi realizate de către echipa de tutorat formată din 4 cadre didactice și 4 studenți împreună cu cei 4 responsabili stabiliți.

Resurse umane: expert echipă de implementare, expert tutorat, expert instruire, expert IT și promovare, expert ghidare grup ţintă, 4 mentori, 4 studenți tutori.

Activitate în concordanță cu obiectivul specific: OS2.

A4. Activități de îndrumare și sprijin pentru studenți (tutorat)

Activitățile de îndrumare și sprijin pentru studenți se vor desfășura pe o perioadă de 7 luni în fiecare an de proiect și vor fi realizate de 4 echipe formate din câte un cadru didactic universitar și un student din anii mai mari de studii.

Astfel, cei 40 beneficiari direcți din fiecare an de proiect vor fi distribuiți în 4 grupe a câte 10 de studenți sub călăuzirea unei echipe de tutori  și mentori cu care vor avea lunar 4 întâlniri a câte 2 ore. În cadrul acestor întălniri de îndrumare și sprijin, într-o ordine cronologică firească în funcție de calendarul anului universitar, de necesitățile studenților și dificultățile pe care aceștia le întâmpină, vor fi abordate următoarele categorii tematice:

  • Teme general-administrative: prezentarea facultății și a întregii universități cu precădere pe locațiile didactice în care vor urma să desfășoare activități în anul I de studiu, a bibiliotecilor, a secretariatului, a oportunităților oferite și sprijinirea acestora de a deveni beneficiari ai acestora (asistentă în verificarea situațiilor de burse sociale, merit sau speciale și depunerea dosarelor de acordate, prezentarea programului de tabere pe perioada vacanțelor, posibilitatea înscrierii în programe de internship, obținerea legitimațiilor de transport, carnetelor de student, încheierea contractelor de studii). Studenții tutori se vor implica în prezentarea campusului univeritar, a personalului administrativ cu care studenții anului I vor intra în contact, a spațiilor de cazare, a cantinei și a bazei sportive a TUIasi;
  • Teme cu caracter academic: a modului de organizare a noi forme de învătământ privind înțelegerea planurilor de învătământ, distribuția orelor de activități didactice, a înțelegerii orarului de studiu, a modului de evaluare prin utilizarea sistemului de credite, posibilitățile de refacere a orelor de curs sau aplicații, a modului de preluare a notițelor, a dificultăților întâmpinate în înțelegerea materiilor studiate, a gestionării resurselor alocate, a studierii materialelor suport de curs sau de aplicații, a modului de rezolvare a temelor de laborator, a modului eficient de învățare și optimizare a timpului, a modul de rezolvare a diferitelor sarcini didactice, a rezultatelor obținute în perioada sesiunilor de examene, a specializărilor pentru care pot opta la finalul anului I;
  • Teme cu caracter extracuricular: prezentarea diferitelor proiecte implementate de TUIasi, de diferite asociații studențești, de administrația publică locală sau de diferite entități, prezentarea asociațiilor studențesti care activează în cadrul universității, a modului de implicare și participare în diferite proiecte ale acestora;
  • Teme privind activitățile proiectului: prezentarea săptămânală a stadiului de implementare a activităților, a programului și locațiilor în care urmează să se desfăsoare, realizarea de  chestionare și sondaje privind modul de implementare, monitorizare și evalaure a proiectului, repartiții ale studenților în vederea participării la diferite acțiuni din cadrul proiectului.

În completarea celor 8 ore dedicate lunar întâlnirilor cu grupurile de studenți beneficiari echipa de tutori și mentori va organiza o întâlnire lunară a câte 2 ore în care să se poată discuta individual cu studenții pentru ca aceștia, beneficiind de un minim de discreție, să le poată împărtăși din problemele întămpinate atât din punct de vedere academic cât și social, să poată beneficia de sfaturi în depășirea acestora și să conștientizeze rolul programului de tutorat în sprijinirea lor.

Activitatea se va desfășura în sala de proiect special amenajată.

Pentru desfășurarea în condiții optime a activităților de îndrumare și sprijin echipa de tutori va participa lunar la sedințe de pregătire a întâlnirilor (2 ore/lună) cu grupurile de studenți ghidate de către expertul tutorat și cei 4 responsabili din echipa de implementare în care vor fi stabilite temele de întâlnirilor, subiectele ce urmează a fi abordate, analize asupra modului în care fiecare student s-a prezentat la activitățile didactice, a rezultatelor obținute în sesiunile de examene, problemele apărute și vor fi elaborate materiale suport pentru implementarea activității.

Tot în cadrul acestei activități vor fi analizate cu precădere cazurile studenților aflați în mai multe situații de risc și modul lor de spijinire în depășirea acestora.

În plus, studenții mentori vor avea un număr de 5 întâlniri  de câte 2 ore, in afara facultății, pentru a crește gradul de coeziune intre stundeții din proiect și stundenții –mentori.

Resurse umane: expert echipă implementare, expert tutorat, expert instruire, expert ghidare grup ţintă, 4 mentori, 4 studenți tutori.

Activitate în concordanță cu obiectivele specifice: OS1,OS2,OS3,OS5.

A5. Activități remediale

În susținerea prezentei activități stau centralizatoarele cu rezultate obținute în anii precedenți de către studenții anului I și care relevă clar necesitatea unei activități suplimentare de pregătire care să îi ajute în ameliorea lacunelor în pregătire și sprijininarea acestora pentru promovarea examenelor.

În cadrul activităților remediale vor fi aplicate chestionare pentru a identifica punctele  la care studenții beneficiari ai proiectului întâmpină probleme cu înțelegerea noțiunilor predate la materiile cu dificultate mărită, pentrua identificarea carențelor în pregătire și sunt conștienți de necesitatea participării la programe remediale.

După centralizarea chestionatelor tutorii vor comunica modul de organizare și desfășurare a programelor remediale urmând ca, fiecare student al grupului țintă să participe la 2 module de pregătire.

În aceste condiții echipa de proiect a inclus 8 module de pregătire cu caracter remedial (câte 4 pentru fiecare semestru de studiu a anului I) care se vor desfășura pe perioada a 4 sedințe a câte 2 ore pe lună.

Cei 40 de studenți vor fi distribuiți în alte 4 grupe în fiecare semestru pentru a participa la această activitate, în funcție de opțiunile lor exprimate în cadrul chestionarului. Programele remediale se vor desfășura în sediul proiectului.

Resurse umane: expert echipa implementare, 8 experti programe remediale

Activitate în concordanță cu obiectivele specifice: OS1, OS2,OS5.

A6. Dezvoltare personala si socio-emotionala

Activitățile de orientare în carieră și dezvoltare personală au devenit elemente obligatorii pentru succesul tinerilor în carieră. În cadrul proiectului BE SMART se vor desfășura acțiuni de dezvoltare personală și de orientare în carieră a studenților care vor fi susținute de experți consiliere de la Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) și de la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD) ai TUIAȘI.

Prin activităţi interactive studenţii participanţi vor descoperi oportunităţile de dezvoltare personală şi profesională pe care le au încă din anul I de studii la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului. Studenţii participanţi se vor cunoaște pe sine, îşi vor conştientiza interesele, pasiunile şi abilităţile, vor învăţa să le dezvolte și să le prezinte într-o formă logică, coerentă, personală şi cu impact pozitiv, vor înțelege existența potențialului creator din ei, se vor familiariza cu principii și metode pentru lucrul în echipa și  menținerea echilibrului interior.

Pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale, cu implicații directe în evoluția și creșterea performanței în plan profesional și individual, se va realiza un dialog permanent între cadrele didactice-mentori, studenții-tutori și studenții din grupul țintă.

Astfel, se va încuraja dezvoltarea propriului stil de studiu, inducerea şi suportul în formarea unei atitudini de promovare a gândirii creatoare şi inovatoare în cadrul învăţământului universitar.Prin proiectul BE SMART în cadrul spațiilor existente ale HGIM se va amenaja o sală în care se vor desfășura aceste întâlniri.

Resurse umane: expert echipă implementare, expert ghidare grup ţintă, 4 experți consiliere.

Activitate în concordanță cu obiectivele specifice: OS2, OS3, OS5.

A7. Workshop-uri în domenii specifice

În fiecare an de desfășurare al proiectului vor fi organizate workshop-uri care să îmbine aspecte din  domeniul ingineriei civile, ingineriei geodezice și ingineriei mediului sau din domenii conexe cu scopul de crește interesul pentru acest domeniu. Fiecare workshop va fi susținut de către specialiști care își desfășoară activitatea în domeniul de activitate, după cum urmează:

  • WorkshopAm fost student, sunt inginer – desfășurat în sălile de curs ale facultății cu toți studenții din grupul țintă, cu scopul prezentării posibilităților de ascensiune în carieră, prin invitarea studenților alumni cu o carieră de succes, și care, prin puterea exemplului constituie o sursă de motivare pentru finalizarea studiilor (1 workshop/an, activitate neremunerată);
  • Workshop Tehnologii motivante, în care specialiști din domeniilede interes ale facultății HGIM vor susține informări privind progresele realizate în acest domeniu (1 workshop/an);

Resurse umane: expert echipă implementare, expert tutorat, expert instruire, expert ghidare grup ţintă

Activitate în concordanță cu obiectivele specifice: OS3

A8. Consiliere profesională și orientare în carieră

Activitatea va consta în activități interactive în cadrul cărora studenții participanți vor dezvolta deprinderi și abilități necesare pentru managementul propriei cariere și vor explora oportunitățile de dezvoltare profesională pe care le dețin încă din anul I de studii.

Activitatea se va desfășura în sediul proiectului și la centrul de consiliere al universității urmând a fi organizată pe parcursul a câte 10 ore pentru fiecare din cele 4 grupe a câte 10 de studenți.

Resurse umane: expert echipă implementare, expert tutorat, expert instruire, expert ghidare grup ţintă, 4 experți consiliere.

Activitate în concordanță cu obiectivele specifice: OS4,OS5.

A9. Vizite de studii

Se va organiza câte o vizită de studiu în fiecare serie, pe durata unei zile întregi, la companii de profil din domeniul construcțiilor din regiunea Nord Est, oferind studenților posibilitatea aprecierii în realitate a oportunităților de angajare în domeniul Ingineriei Civile și a Instalațiilor, a contactului direct cu profesioniști din domeniile ingineriei și primind informații valoroase direct de la factorii implicați.

Resurse umane: expert echipă implementare, expert tutorat, expert instruire, expert ghidare grup ţintă.

Activitate în concordanță cu obiectivele specifice: OS3, OS4.